• Returns & complaints

Have you ordered a product that does not fit your interior?
We are very sorry about this, nevertheless remember that in our store you have 14 days to withdraw from the contract.

HOW TO MAKE A RETURN IN A FEW SIMPLE STEPS?

1. You have 14 days to notify us of your withdrawal from the contract, i.e. your wish to return the products purchased in our store. You can inform us of this in any way you choose, such as:
a. by adding the notification in your order history in the customer panel (Your account → Orders → Order details)
b. by sending an e-mail to hello@berbere.pl


2. Within 14 days of informing us of the return, send back the returned goods in a safe manner to the address indicated in the return form you received from us enclosed with your order confirmation e-mail. Attach the completed return form to the package, this will greatly speed up the procedure in our store.

3. You will receive a refund within 14 days from the day of your cancellation. We can withhold the refund until we receive the product from you or proof of its return.

Want to know more about the return procedure?
Read our Returns Policy, and if you have any questions, please email us at: hello@berbere.pl

The Return Policy has been drafted in Polish.Please note that the above rule does not apply to products made or brought to your special order as part of our additional services. In this case, the rug you ordered meets your personalized needs, it is not in our store offer therefore the 14-day return right will not apply to it.

However, should you need to complain about a product purchased from us, you will find all the necessary information on the complaint process in section 7 and 8 of the Shop Policy.
POLITYKA ZWROTÓW

1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym Berbere („Sklep Internetowy”).

2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”). Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:

a. poprzez dodanie zgłoszenia w historii zamówień w panelu Klienta (Twoje konto → Zamówienia → Szczegóły zamówienia)
b. poprzez wysłanie e-maila na adres: hello@berbere.pl

5. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza Zwrotu, dostępnego w panelu Klienta, który to również przesłaliśmy Konsumentowi w e-mailu potwierdzającym zamówienie, jednak nie ma on takiego obowiązku.


6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.


7. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument musi zwrócić produkt na adres wskazany w formularzu zwrotu, który otrzymał wraz z mailem potwierdzającym złożenie zamówienia.


8. Konsument i Przedsiębiorca - Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.


9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Możemy się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki.


11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę - Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek, naklejek, oznaczeń i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).


13. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:

a. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, każdorazowo oznaczamy te produkty w naszym sklepie;
c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.

14. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.